فن آکسیال چیست؟

آموزشی
0
توسط:مهندس داوود ایلخانی

فنهای آکسیال آن دسته از توربو ماشینها هستند که از طریق انتقال انرژی جنبشی حاصل از دوران تیغه های یک پروانه با یک سیال(هوا) جریان پیوسته و یکنواختی از سیال را ایجاد میکنند. جهت جریان سیال در فنهای آکسیال موازی با محور پروانه بوده و زاویه مابین جریان ورودی و خروجی از پروانه صفر میباشد. فشار خروجی در فنهای آکسیال بعلت عدم وجود نیروی گریز از مرکز نسبت به فنهای جریان شعاعی کمتر بوده و راندمان مکانیکی این نوع فنها در حدود 86 االی 98 درصد میباشد و تلفات مکانیکی در آنها نسبت به فنهای جریان شعاعی پایینتر است. فنهای آکسیال غالبا بعنوان تهویه عمومی اماکن بصورت دستگاه هواکش مورد استفاده هستند و کمتر در سیستمهایی که در آنها المانهای ایجاد فشار مانند کانال ، دمپر و یا دفیوزر وجود دارد مورد استفاده هستند.

0  نظر
ثبت نظر