شما از یک مرورگر قدیمی استفاده میکنید. برای تجریه بهتر در امنیت و سرعت پیشنهاد میکنیم مرورگر خود را به روز کنید.
سیستم های تهویه کارنو
فن سانتریفیوژ تک مکشه غیر مستقیم بکوارد
مدلنوع پروانهمتریال بدنهنوع شافتنوع یاطاقاننوع تسمهنمایش جزئیات
RSH 11-04backward curvedST37CK 45SN 205V-Belts B profileکاتالوگ
RSH 12-04backward curvedST37CK 45SN 205V-Belts B profileکاتالوگ
RSH 14-04backward curvedST37CK 45SN 205V-Belts B profileکاتالوگ
RSH 16-05backward curvedST37CK 45SN 206V-Belts B profileکاتالوگ
RSH 18-06backward curvedST37CK 45SN 207V-Belts B profileکاتالوگ
RSH 20-06backward curvedST37CK 45SN 208V-Belts B profileکاتالوگ
RSH 22-08backward curvedST37CK 45SN 208V-Belts B profileکاتالوگ
RSH 24-08backward curvedST37CK 45SN 209V-Belts B profileکاتالوگ
RSH 28-10backward curvedST37CK 45SN 210V-Belts B profileکاتالوگ
RSH 32-10backward curvedST37CK 45SN 210V-Belts B profileکاتالوگ
RSH 36-12backward curvedST37CK 45SN 212V-Belts B profileکاتالوگ
RSH 40-14backward curvedST37CK 45SN 212V-Belts B profileکاتالوگ