.
پلاگ فن
پلاگ فنها ، فنهایی بدون هوزینگ (housing) هستند که بعنوان فن دستگاههایی از قبیل:هواسازهای بهداشتی (هایژنیک) ، اگزاست فنهای کابینتی و مواردی مانند آنها مورد استفاده قرار دارند. سیستم های تهویه کارنو با تکیه بر سالها تجربه و تخصص قادر به طراحی و تولید انواع پلاگ فن با ظرفیتهای مختلف تا 60000CFM میباشد.