شما از یک مرورگر قدیمی استفاده میکنید. برای تجریه بهتر در امنیت و سرعت پیشنهاد میکنیم مرورگر خود را به روز کنید.
سیستم های تهویه کارنو
مساحت طرح

متر مربع

ارتفاع سقف

متر

بازده سیستم

درصد

ضریب تعویض هوا

در ساعت