.
مساحت طرح

متر مربع

ارتفاع سقف

متر

بازده سیستم

درصد

ضریب تعویض هوا

در ساعت