.
تعداد واحد

حداکثر ارتفاع (متر)

حداکثر طول افقی لوله کشی