.
مجموعه استخر و سالن ورزش برجهای پرشین جزیره کیش

شامل دو مجموعه استخر و سالن ورزش بصورت مجزا ، هرکدام با مساحت تقریبی 750 مترمربع واقع در جزیره کیش میباشد. جهت تامین هوای تازه و کنترل رطوبت استخرها دو واحد هواساز هر کدام با ظرفیت 18000CFM و دو واحد اگزاست فن هر کدام با ظرفیت 22000CFM در مجموعه نصب ...