فن آکسیال چیست؟

آموزشی
0
توسطمهندس داوود ایلخانی

فنهای آکسیال آن دسته از توربو ماشینها هستند که از طریق انتقال انرژی جنبشی حاصل از دوران تیغه های یک پروانه با یک سیال(هوا) جریان پیوسته و یکنواختی از سیال را ایجاد میکنند. جهت جریان سیال در فنهای آکسیال موازی با محور پروانه بوده و زاویه مابین جریان ورودی و خروجی از پروانه صفر میباشد.

تهویه مطبوع استخرها

مقاله
0
توسطمهندس داوود ایلخانی

یكی از مسایل مهمی كه در مراحل اولیه استخرها مورد توجه قرار می گیرد،سرپوشیده و یا سر باز بودن استخر است.به عنوان یك قاعده كلی ،چه در استخرهای سرباز و چه در استخرهای سرپوشیده هدف نهایی كارفرما آن است كه مجموعه در اكثر اوقات سال قابل استفاده باشد.در مناطق گرمسیر ،استخرها و پارك های آبی معمولا به صورت سرباز ساخته می شوند و شرایط مطلوب محیط آنها بر مبنای شرایط آب و هوایی منطقه تامین میشود.