.
فن سانتریفیوژ دومکشه فوروارد
مدلمتریال بدنهنوع یاطاقاننوع شافتنوع تسمهنوع الکتروموتورحداکثر دبی (CFM)نمایش جزئیات
ADH 11-11ST37-Galvanizedd SteelSN 205CK45A Profileبه انتخاب مشتری5900کاتالوگ
ADH 12-12ST37-Galvanizedd SteelSN 205CK45A Profileبه انتخاب مشتری7000کاتالوگ
ADH 14-14ST37-Galvanizedd SteelSN 206CK45B profileبه انتخاب مشتری8800کاتالوگ
ADH 16-16ST37-Galvanizedd SteelSN 206CK45B profileبه انتخاب مشتری11700کاتالوگ
ADH 18-18ST37-Galvanizedd SteelSN 206CK 45B profileبه انتخاب مشتری14700کاتالوگ
ADH 20-20ST37-Galvanizedd SteelSN 207CK45B profileبه انتخاب مشتری17600کاتالوگ
ADH 22-22ST37-Galvanizedd SteelSN 208CK 45B profileبه انتخاب مشتری23500کاتالوگ
ADH 24-24ST37-Galvanizedd SteelSN 208CK45B profileبه انتخاب مشتری29000کاتالوگ
َADH 32-32ST37SN 210CK 45B profileبه انتخاب مشتری35000کاتالوگ
ADH 36-36ST37SN 210CK45B profileبه انتخاب مشتری52000کاتالوگ
ADH 40-40ST37SN 211CK45B profileبه انتخاب مشتری70000کاتالوگ