.
بلوور فشار قوی
بلوور فشار قوی نوعی از فنهای با پروانه رادیال هستند که قادر به تامین فشار خروجی بالاتری نسبت به سایر فنها هستند. اینگونه فنها قالبا بعنوان دمنده هوا در سیستمهایی مانند: کوره ها ، چاههای عمیق ، سیستمهای انتقال مواد و مواردی مانند آنها مورد استفاده قرار میگیرند. سیستمهای تهویه کارنو با اتکا به سالها تجربه و تخصص قادر به طراحی و تولید انواع بلوور فشار قوی تا فشار 180Mbar و دبی 25000CFM میباشد.