.
هواکشهای آکسیال صنعتی
مدلنوع پروانهمتریال پروانهتوان موتور (KW)دور موتور (RPM)حداکثر ظرفیت هوادهی(CFM)نوع الکتروموتورقیمت (تومان)نمایش جزئیات
AF 300-4PAxial Flowآلومینیوم0.091450750موتوژن سه فاز استعلامیکاتالوگ
AF 300-2PAxial Flowآلومینیوم0.3728501400موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ
AF 350-4PAxial Flowآلومینیوم0.1214501000موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ
AF 350-2PAxial Flowآلومینیوم0.5528501900موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ
AF 400-4PAxial Flowآلومینیوم0.1814501600موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ
AF 400-2PAxial Flowآلومینیوم0.7528504800موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ
AF 500-4PAxial Flowآلومینیوم0.3714503400موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ
AF 500-2PAxial Flowآلومینیوم1.528504800موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ
AF-600-4PAxial Flowآلومینیوم0.5514505000موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ
AF 700-4PAxial Flowآلومینیوم1.114506500موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ
AF 700-6PAxial Flowآلومینیوم0.379005100موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ
AF 800-4PAxial Flowآلومینیوم2.214508800موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ
AF 800-6PAxial Flowآلومینیوم0.559006000موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ
AF 900-4PAxial Flowآلومینیوم4145015500موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ
AF 900-6PAxial Flowآلومینیوم1.59009000موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ
AF 900-8PAxial Flowآلومینیوم0.757007200موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ
AF 1000-4PAxial Flowآلومینیوم5.5145023000موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ
AF 1000-6PAxial Flowآلومینیوم2.290014000موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ
AF 1000-8PAxial Flowآلومینیوم1.570011000موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ
AF 1200-6PAxial FlowPolyamide390023000موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ
AF 1200-8PAxial FlowPolyamide2.270014500موتوژن سه فازاستعلامیکاتالوگ